Oldal kiválasztása

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

 1. A Szolgáltató
  • A www.zillebaba.hu online áruházat a Találd ki Kft. üzemelteti (továbbiakban: “Szolgáltató”).
  • A Szolgáltató cégneve: Találd ki Korlátolt Felelősségű Társaság. A Szolgáltató rövidített neve: Találd ki Kft.
  • A Szolgáltató székhelye, postai címe: 1116 Budapest Hunyadi Mátyás út 42..
  • A Szolgáltató (Cg: 0109301309, bejegyezve a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság által, adószám: 26090355-2-43), a jogszabályok szerint csomagküldő tevékenységet folytathat.
  • A Szolgáltató adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: NAIH-130646/2017
  • A „zillebaba.hu” tárhelyszolgáltatója a Hostinbazis.hu (Kovács Norbert ev.  4642. Tornyospálca, Mándoki u. 40).
 2. A szolgáltatás igénybevétele
  • A megrendelések leadása a karacsonyimesekonyvek.hu internetes áruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.karacsonyimesekonyvek.hu webcímen. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a Vevők részére. A megrendelés leadása nem kötött regisztrációhoz. A termék(ek) kosárba tételét követően átvételi és fizetési mód választandó. A “megrendelés elküldése” gomb megnyomásával a vevő ajánlatot tesz, mellyel fizetési kötelezettsége keletkezik, amiről a megrendeléstől számított 48 órán belül visszaigazolást küldünk. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a választott átvételi és fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, termékmegnevezést és darabszámot, valamint a Vevő adatait. E visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről az Vásárló által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre a Szolgáltató és a Vásárló között. Amennyiben a visszaigazolás – mely tartalmazza a megrendelés feltételeit – nem érkezik meg, a fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség alól. A rendelés leadása előtt a Vevőnek van lehetősége a regisztrációkor megadott adatok módosítására a módosult adatok felülírásával és rögzítésével. Ha Ön rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló emailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 munkanapon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.
  • A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.
  • A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Vevő által megrendelt termékeket a megrendelésben rögzített határidőn belül leszállítsa. A „Készleten” megjelölésű termékeink megtalálhatók raktárunkban, ezeket – amennyiben hosszabb szállítási határidejű terméket nem rendel mellé – 1-2 munkanapon belül házhoz szállítjuk. A „Készleten” felirattal meg nem jelölt termékek kereskedelmi partnereink raktáraiban találhatók, így előfordulhat, hogy a kereskedelmi partner oldalán előálló készletfogyás miatt a megrendelés teljesítése lehetetlenné válik. A teljesítés lehetetlenülése a szerződést megszünteti. A teljesítés lehetetlenülése esetén a Szolgáltató Vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja és az előre kifizetett ellenértéket a tájékoztatást követően, legkésőbb 5 napon belül visszautalja. A visszautalással kapcsolatban Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli. A Szolgáltató mindent megtesz a weboldalon található információk pontosságának fenntartása, illetve a készletinformációk aktualizálása érdekében, azonban a szerződés létrejöttének pillanatában a Szolgáltató kereskedelmi partnere, mint a Szolgáltatón kívüli harmadik személy tevékenysége folytán, a Szolgáltató által előre nem látható okból a teljesítés lehetetlenné válhat, a lehetetlenülés beállta azonban nem teszi a Szolgáltató ajánlatát alkalmassá arra, hogy a Vevőt megtévessze, mivel a Szolgáltató az ajánlat megtételekor a beszerezhetőségi adatok tekintetében a legjobb tudomása szerint járt el.
 3. Az elállási jog
  • A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján telefonon (0630-6788302), e-mailben (info@zillebaba.hu), illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül elküldeni a Szolgáltató részére.
  • A Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.
   • Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja átvevőponti átvétel esetében a rendelés átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek átvevőponti blokkal/számlával, ill. a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak.
   • Elállás esetén a terméket saját költségén küldje vissza a Szolgáltató címére (”Találd ki Kft”, 1116 Budapest, Hunyadi Mátyás út 42.), és haladéktalanul, de legkésőbb a termék(ek) visszaérkezésétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. A termék(ek) vételárát csak akkor áll módunkban visszatéríteni, ha a vásárló a terméke(ke)t visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe.
   • A visszatérítés során banki átutalást alkalmazunk, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód alkalmazását kifejezetten kérte. Visszautaláshoz a bankszámlaszámot, számlavezető bank nevét, számlatulajdonos nevét a levélben vagy e-mailben szükséges pontosan megadni!
   • Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.
  • A Vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen
   • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a vásárló a csomagolást felbontotta;
   • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében (az előfizetéses szerződések kivételével).
  • Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.
 • A megrendelt termékek hibája esetén a Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Vevő kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vevő a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vevő kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.
 1. Fizetési módok:
  • Fizetés készpénzben: Megrendelését az áru átvételekor készpénzzel egyenlítheti ki.
  • Fizetés banki átutalással: Egyenlítse ki rendelését banki átutalással. Megrendeléskor egy elektronikus díjbekérő számlát küldünk, melyen megtalálja az átutaláshoz szükséges adatokat: bankszámlaszámunkat, valamint a megrendelési számot, amit a közlemény rovatban kell feltüntetni. A termékek kiszállítása a pénzügyi teljesítés feldolgozását követően lehetséges, melynek elkészüléséről e-mailben tájékoztatjuk.
  • Fizetés Barionnal: A Barion egy elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás. Segítségével fizethet online áruházunkban bankkártyával, akár regisztráció nélkül vagy prepaid egyenlegről. A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni bankkártya számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet. Ha nincs bankkártyája a fizetéshez használhatja, az előre feltöltött Barion egyenlegét, amelyet átutalással vagy készpénz befizetéssel is fel lehet tölteni, illetve amire ismerősei is tudnak pénzt küldeni. Ebben az esetben e-mailcím és jelszó megadásával lehet fizetni. Bővebb információ a www.barion.com oldalon.
 2. Szállítási módok: a szállítási információk menüpont alatt részletezve.
 3. Egyéb rendelkezések
  • A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan tévedésből származó 0 v. 1 Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak. Kivételt képeznek ez alól az akciók keretében meghirdetett ajándéktermékek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.
  • A Szolgáltató rendszere a Vevők aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a Vevő által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
  • A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, ha a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.
  • A felhasználó az önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ezt megteheti telefonon vagy e-mailben. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.
  • A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
  • Megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével forduljon a Szolgáltató székhelyén működő ügyfélszolgálat munkatársaihoz az info@zillebaba.hucímen, illetve a 06306788302-es telefonszámon (munkanapokon 10:00-19:00 között, illetve a honlapon jelzett időpontban).
  • A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.

Hatályos: 2017. október 25-től visszavonásig és/vagy módosításáig.

0

Your Cart